Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Pupil Coaching is opgericht door Karin Hommes, gevestigd te Harderwijk en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 63831023.
1.2 Pupil Coaching begeleidt kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl (beelddenken).

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijkeoffertes en overeenkomsten van Pupil Coaching.

3. Overeenkomst
3.1 Na het gratis intakegesprek wordt besproken of we door kunnen gaan met het coachingstraject. Dit traject wordt gestart na ondertekening van het intakeformulier.
3.2 Met het ingevulde intakeformulier gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1 Bij niet tijdige betaling kan Pupil Coaching besluiten om de sessies stop te zetten, totdat de betaling binnen is.
4.2 Pupil Coaching heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien ouders of verzorgers de algemene voorwaarden niet tijdig nakomen.  
4.3 Beide partijen kunnen tussentijds de overeenkomst opzeggen, indien in overleg is besloten, dat dit het beste is voor het kind.

5. Prijs
5.1 Alle tarieven staan vermeld op de website van Pupil Coaching www.pupilcoaching.nl
5.2 Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.
5.3 Indien van toepassing worden reiskosten apart vermeld op de factuur.

6. Vertrouwelijkheid
6.1 Pupil Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er wordt besproken tijdens/rondom de coachingsessies. Voor overleg met derden, wordt er altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2 Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van tevoren worden afgezegd, de sessie zal in dit geval niet in rekening worden gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur van tevoren, zal dit wel het geval zijn.

8. Overmacht
8.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De coach is gecertificeerd Kernvisiecoach.Zij zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Zij kan geen garanties geven met betrekking tot de (school)resultaten.

10. Toepasselijk recht
10.1 Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

11. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
11.1 Deze algemene voorwaarden, met daarin de laatste wijzigingen, vindt u terug op www.pupilcoaching.nl